توجه داشته باشید تمامی قیمت ها بر اساس ریال است

کلکتور                        خروجی                     ورودی            قیمت

50 -63                                          5                                   1*1/4-1*1/2                    3,600,000

63-50                                           6                                   1*1/4-1*1/2                    3,600,000

63-50                                           4                                   1*1/4-1*1/2                    1,950,000

50                                                3                                   1 , 3/4                             1,000,000