شرکت در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان
By: Admin (Admin) 2015.07.21

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان
-    28 بهمن لغایت 1 اسفند 1393
افغانستان، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کابل