اقلام جدید تولیدی دنیز به شرح زیر به بازار عرضه شد
By: Admin (Admin) 2016.01.06


الف. انواع سه راه تبدیل سایز بالا تا 63


ب : انواع اتصالات یکسر فلز سایز بالا تا  2-1/2


ج.انواع کلکتور های انشعاب آب  شامل گرمسیری ها و عادی و دو قلوهای جدید از 2 الی 24 انشعاب با ورودی های 3/4 اینچ تا 2  اینچ و خروجی های 1/2 الی 3/4  اینچ


د.پل کوتاه  بست دار 1/2 و 3/4


پ. انواع  کپ تا سایز 63