شرکت در نمایشگاه صنعتی - بازرگانی ترکمنستان( عشق آباد)
By: Admin (Admin) 2015.07.21

-    نمایشگاه صنعتی - بازرگانی ترکمنستان( عشق آباد)
6 الی 8 اسفند ماه 1393
با حضور برندهای تولیدکننده ایرانی و شرکت های فعال کشور ترکمنستان